News

Seminar for Administration Direction of Energy Saving Buildings Design Co-ordination Center

เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 โครงการศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ได้จัด “งานสัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินการของโครงการฯ” เพื่อประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ของโครงการ ชี้แจงทิศทางการนำเนินงานของโครงการฯ ขึ้น ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

               โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐาน BEC ผ่านการเสวนาวิชาการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนต่อการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน” โดยมี ผู้แทนจากภาคเอกชน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนด้านการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จาก บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด และผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าร่วมการเสวนาวิชาการครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สถาปนิก วิศวกร นักวิชาการ ข้าราชการ นักธุรกิจ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

Date :2016-07-18