Project Detail

Law Project 1: AEC Building Law Comparative Research

โครงการจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและการแปลกฎหมาย ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน"  ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและการแปลกฎหมาย ในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ได้ขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียนร่วมกันประกอบกับยุทธศาสตร์ประเทศได้มีการกำหนดให้การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สอดรับกับหลักการของยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ได้แก่ การลดอุปสรรคด้านกฎหมาย ระเบียบ และความสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะทำงานย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ด้านระเบียบกฎหมาย)
เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่เป็นเทคนิควิชาการด้านช่างและมีสาระสำคัญ มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงเพราะวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เพื่อควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้อาคาร ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดมาตรการในการควบคุมการออกแบบ การอนุญาตก่อสร้าง การดำเนินการก่อสร้าง การใช้และการตรวจสอบ การดูแลและบำรุงรักษาเพื่อให้อาคารมีสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลาและถูกต้องปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม จึงมีความสำคัญที่จะต้องดำเนินการศึกษา วิเคราะห์กฎหมายดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียมระหว่างสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียน

Client: Department of Public Works

Service List

  • RESEARCH