Project Detail

Law Project 2: Building Law Development Research

Research on problem of Building Law B.E.2522. (600 Days)

ในปัจจุบัน รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของประเทศ เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 และในการเริ่มต้นเข้าสู่สมาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์อีกอย่างหนึ่ง คือ การพัฒนากฎหมายและวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้พร้อมรองรับการพัฒนาและการเปิดประเทศสมาคมอาเซียน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในประเทศ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ในวาระที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนเมื่อปี 2522 รัฐบาลไทยได้ผลักดันให้เกิดการบรรลุเป้าหมายกฎบัตรอาเซียน (Realizing the ASEAN Chapter) การเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Revitalizing a people-centered ASEAN Community) และการเน้นย้ำความมั่นคงของประชาชนในภูมิภาค (Reinforcing human security for all) เป็นต้น อันจะทำให้ประชาชนสามารถก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ได้อย่างบรรลุผลได้ภายในปี 2558
     กรมโยธาธิการและผังเมืองมีนโยบายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สมาคมอาเซียน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อให้อาคารมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง สถาปัตยกรรมและการอำนวยความสะดวกแก่จราจร ตั้งแต่ปี 2511 เป็นต้นมาได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในปี 2535 ปี 2543 และปี 2550 ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ซึ่งส่งผลให้มีการขยายตัวในการก่อสร้างอาคารอย่างรวดเร็ว
     แต่เนื่องจากในปัจจุบันงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากและในปี 2558 ประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาและพัฒนากฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของประเทศไทยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งต้องมีการศึกษาว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบอย่างไรกับระบบการควบคุมอาคารของประเทศไทยและจะต้องพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ไปในทิศทางใด อย่างไร เพื่อให้ระบบดังกล่าวมีความเป็นสากล ทันสมัย และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการบูรณาการยุทธศาสตร์ของประเทศ (COUNTRY STRATEGY) และแผนปฏิบัติการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้
     ด้วยเหตุดังกล่าวกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ดำเนินการว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน “โครงการแก้ไข ปรับปรุง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” เพื่อดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาปรับปรุง แก้ไข พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้มีความเป็นสากล ทันสมัย และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นองค์ความรู้และแนวทางในการแก้ไขกฎหมายต่อไป

Client: Department of Public Works

Service List

  • RESEARCH