Project Detail

Law Project 3: AEC Urban Planning Law

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการกำหนดแผนหรือแนวทางการพัฒนาและการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมทั้งในด้านกายภาพ สภาพพื้นที่ การตั้งถิ่นฐานของประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองหรือบริเวณที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองให้มีระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย มีความสะดวกสบาย    มีความสวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม อีกทั้ง เพื่อดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี หรือเพื่อบำรุงทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองจึงมีความสำคัญทั้งในด้านการพัฒนาเมือง ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงไปถึงการลงทุนและการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับอนุภาค จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการศึกษา วิเคราะห์กฎหมายดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียมระหว่างสมาชิกของประเทศในกลุ่มอาเซียน
 
 ในโอกาสที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2558    กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการวางผังเมืองโดยตรง ได้ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และแปลกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ในกรอบประเทศกลุ่มอาเซียนฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานวิชาการที่ทำให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนชาวไทย ทั้งนี้ได้จัดให้มีการแปลกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ระดับกฎหมายแม่บทของประเทศสมาชิกจำนวน 9 ประเทศ     ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยและที่เป็นภาษาอื่นๆ ให้เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายทั้ง 9 ประเทศกับกฎหมายของประเทศไทย และจัดให้มีการแปล พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นภาษาอังกฤษอันจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ต่อประชาชนในประชาคมอาเซียน

 

Client: Department of Public Works

Service List

  • RESEARCH