Project Detail

LPN BIM 2015

LPN BIM Migration

บริษัท วิสดอม ในฐานะของผู้ให้คำปรึกษา ได้แนะนำแนวทางและกำหนด มาตรฐานให้การทำงานร่วมกันด้วยระบบ BIM ของทุกฝ่ายในกระบวนการออกแบบ และก่อสร้าง สำหรับโครงการของ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีระบบ และไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้จัดอบรมหลักสูตร BIM เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในกระบวนการทำงาน BIM ของ LPN โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ การใช้โปรแกรม Revit การสร้างโมเดล การถอดปริมาณจากโมเดลเพื่อประมาณราคา และ การตรวจสอบการชนกันของแบบสามมิติ (Clash)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Client: LPN Development (Public)

Service List

  • BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)