Project Detail

LPN Green 2015

 
ทางบริษัทวิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น ได้เข้าไปช่วยเหลือและให้คำแนะนำด้านอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน Green Design Concept, Green construction process และ Green Community Management ซึ่งได้มีการจัดทำและพัฒนามาตรฐาน LPN Green - LPN Green Project development checklist เพื่อวัดมาตรฐานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของแต่ละโครงการ ของ LPN โดยเฉพาะ เพื่อให้เจ้าของร่วมและพื้นที่ข้างเคียงมีความมั่นใจในมาตรฐานของวัสดุ การก่อสร้าง และความปลอดภัยของโครงการ

 
บริษัทวิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น ร่วมกับบริษัท LPN ได้ริเริ่มและพัฒนาโครงการ LPN Signature Green ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนรอบด้าน โดยทางบริษัทวิสดอม ได้เข้าไปตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพอาคารและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยโครงการของ LPN ทั้งหมด 2 โครงการ ได้แก่ LPN Rama9 Ratchada และ LPN Rama9 RCA  และทางบริษัทวิสดอมได้เข้าไปให้คำแนะนำด้านประสิทธิภาพอาคาร การออกแบบและการวางผัง รวมถึงการก่อสร้างอย่างเต็มรูปแบบ ในโครงการ Signature Green 2014 ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ทั้งหมด 2 โครงการ คือ LPN Park Beach Cha-am และ LPN Nawamin

นอกเหนือจากนั้น ทางบริษัทวิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น ยังให้คำแนะนำในการจัดทำ Sustainability Report รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้องค์กรใช้เป็นเครื่องมือนำเสนอข้อมูลผลประกอบการในแง่มุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอกให้ทราบถึงผลการดำเนินงานในกระบวนการหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารจัดการชุมชน ทั้งที่ดำเนินการโดยบริษัท LPN และบริษัทในเครือ อันเป็นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่นำไปสู่ความยั่งยืนอันแท้จริงขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Client: LPN Development (Public)

Service List

  • SUSTAINABLE DEVELOPMENT